Det mesta talar för fortsatt lågt elpris

Det mesta talar för fortsatt lågt elpris

Med en vikande temperaturkorrigerad förbrukning, rådande omvärldsfaktorer och förutsatt att den hydrologiska situationen utvecklar sig normalt är det troligt att vi fortsatt kommer se långsiktigt låga elpriser.

Det skriver Magnys Thysell i en analys av elprisets utveckling.

Svensk ekonomi har utvecklats starkt de senaste kvartalen. Men tillväxten försvagas nu och en återhämtning på arbetsmarknaden dröjer. Den svenska ekonomin har hittills visat motståndskraft. BNP-tillväxten i Sverige under andra kvartalet 1,4 procent jämfört med kvartalet innan. Men den underliggande utvecklingen är inte lika stark och BNP för helåret 2012 beräknas öka med måttliga 1,3 procent. Regeringen bedöms bedriva en expansiv finanspolitik 2013 för att sedan strama åt finanspolitiken något. 

Generellt svag världskonjunktur och överkapacitet i Europa kan leda till att de permanenta nerdragningarna inom den nordiska elintensiva industrin fortsätter. En vikande efterfrågan och utveckling mot överkapacitet i Europa syns i flera branscher. Enligt basindustrins energisamarbete SKGS känner elintensiv industri av konjunkturläget och dess medlemmar är extremt exportintensiva. Kronförstärkningen den senaste månaden innebär att konjunkturåterhämtningen får mindre draghjälp från exporten framöver. Tillväxten kommer därför i större utsträckning att drivas av inhemsk efterfrågan.

Förutom en konjunkturnedgång kommer en ökad förnyelsebar produktion leda till lägre priser då elproduktion så som vind och sol har mycket låg marginalkostnad. Svensk Vindenergis mål är att öka vindproduktionen från 6 TWh 2011 till 30 TWh 2020. Även i Danmark ska vindkraften byggas ut till 50 procent av energiförbrukningen 2020 mot dagens ungefärliga 20 procent och i Norge finns planer på en utbyggnad av både vind- och vattenkraft. Dessutom kommer elproduktionen från biokraftvärme att öka i Sverige.

Priserna på fossila bränslen och på utsläppsrätter påverkar det nordiska elpriset, framförallt på grund av kopplingen mot kontinenten. Redan i dag motsvarar vind- och solkraftsproduktion en tredjedel av Tysklands elförbrukning. Prismässigt finns därför en ökande risk för högre volatilitet de dagar då det är vindstilla och molnigt, framförallt om reglerkraft såsom gaseldade kraftverk konkurreras ut.

Totalt uppgår den temperaturkorrigerade förbrukningen av el i Sverige till drygt 140 TWh. Industrin i Sverige använder knappt 35 procent av all el för att driva verkstäder och fabriker. Den näst största elslukaren är servicen i samhället. Det handlar om att driva järnvägar, gatubelysning, sjukhus och mycket annat. Här förbrukas cirka 25 procent av elförbrukningen. Som god trea kommer hushållen. De slukar nästan lika mycket, drygt 20 procent av den totala förbrukningen. Hösten 2008 hade vi en temperaturkorrigerad förbrukning på ungefär 150 TWh. Samtidigt hade vi kolpriser på nära 125 USD/t (jämfört med ungefär 100 USD/t nu) och ett pris på CO2 på ungefär 25 EUR/t (jämfört med ungefär 7-8 EUR/t nu). Detta medförde elpriser uppåt 60 EUR/MWh under hösten 2008.

Hösten 2009 hade vi en lägre temperaturkorrigerad förbrukning än i dag, men vi hade ett hydrologiskt torrt år, oljepriset var lägre, men både kolpriset och CO2-priset var högre. Ändå var elspotpriset bara ungefär 5 EUR/MWh högre i jämförelseperioden än i år.

Det nordiska elpriset handlas på elbörsen enligt marknadens tro fram till 2017. I dag ligger det nordiska femårspriset på ungefär 38 EUR/MWh och det tyska ungefär 10 EUR högre. Det finns en stor möjlighet till lägre priser under kommande år fram till dess att överföringsmöjligheterna mot länder med högre elpriser byggs ut. På nedsidan är det framförallt det hydrologiska läget, den fortsatta utbyggnaden av förnyelsebar energi samt konjunkturen som påverkar starkast. Även åtgärder som timmätning och energieffektiviseringsåtgärder bör få fortlöpande genomslag. De största riskerna på uppsidan är en stark uppgång i fossila bränslepriser, samt om den förnyelsebara produktionen inte kan täcka kärnkraftsbortfallet från 2016 i Tyskland.

Men med en vikande temperaturkorrigerad förbrukning och rådande omvärldsfaktorer, och förutsatt att den hydrologiska situationen utvecklar sig normalt det närmsta året, är det troligt att vi fortsatt kommer se långsiktigt låga elpriser framöver.

Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet