Det finns ingen objektiv sanning om vilken effekttillgänglighet som är den rätta

Det finns ingen objektiv sanning om vilken effekttillgänglighet som är den rätta

Professor Lennart Söder kritiserar på Second Opinion det sätt på vilket Svensk Energi beskriver vindkraftens effektbidrag. De tillgänglighetstal som Svensk Energi använde i sina beräkningar härrör i sin tur från de kraftbalansrapporter som Svenska kraftnät årligen lämnar till regeringen.

Jag har inte för avsikt att lägga mig i den aritmetiska tvisten mellan Lennart Söder och Svensk Energi men vill gärna redovisa bakgrunden till de effektvärden som Svenska kraftnät använder.

I kraftbalansrapporterna utvärderar Svenska kraftnät läget under den gångna vintern och gör en prognos för energi- och effektläget den kommande. Rapporterna har begärts av regeringen allt sedan kärnkraftverket i Barsebäck stängdes. Syftet är förstås att regeringen ska kunna bilda sig en uppfattning om hur Sverige ska klara elförsörjningen de kallaste dagarna under en kommande ”normal” vinter respektive så kallad tioårsvinter. 

All installerad elproduktion finns naturligtvis inte tillgänglig alltid. Följaktligen måste Svenska kraftnät göra antaganden om vilken effekt som finns att tillgå och här är skillnaderna stora mellan olika kraftslag. Det finns ingen objektiv sanning om vilken effekttillgänglighet som är den rätta. Men givet kraftbalanstrapporternas yttersta syfte – att värdera hur vi ska klara de kallaste dagarna – så är det inte rimligt att vi i dessa kalkyler använder till exempel ett medelvärde för vindkraftens produktion under en hel säsong.

Vindkraften är mycket volatil. Det gör att den effekt som levereras under timmen med den högsta förbrukningen varierar från vinter till vinter. Historiskt har Svenska kraftnät antagit att 6 procent av den installerade effekten finns tillgänglig under 90 procent av tiden. Det här tillgänglighetstalet har använts med stöd av en utredning som gjordes för några år sedan av plankommittén inom det dåvarande NORDEL-samarbetet.

I kraftbalansrapporten 2013 gjorde vi en ny värdering av vindkraftens tillgänglighet genom att studera vindkraftsproduktionens varaktighetskurvor under 2011 och 2012. Den energi som då producerades under 90 procent av årets timmar motsvarade då cirka 7 procent av den installerade effekten. En titt på ett enskilt dygn – den 3 december 2012 när effektreserven aktiverades – gav vid handen att mängden vindkraft då var knappt 6 procent av installerad effekt. Sammantaget ledde det här till att vi inte fann några skäl att frångå det gamla antagandet om 6 procents tillgänglighet.

Jag har nyligen initierat en ny genomgång av våra tillgänglighetstal för olika slag av elproduktion. Eftersom kraftbalansrapporterna handlar om vintern bör vi till exempel för vindkraftsproduktionen använda varaktighetskurvorna för denna säsong och inte för hela året. Eftersom det blåser mer på vintern än på sommaren så kan det motivera ett högre tillgänglighetstal. Men vi går också igenom de fyra senaste åren för att titta på hur stor del av vindkraften som de facto producerade under de tio kallaste dagarna varje vinter.

För kärnkraften har vi historisk räknat med att 90 procent av den installerade effekten finns tillgänglig. Det riktvärdet har vi dock kommit att modifiera. I kraftbalansrapporterna för vintrarna 2011/12 och 2012/13 tog vi således hänsyn till marknadsinformation som lämnats om att Oskarshamn 3 respektive Oskarshamn 2 skulle köras med reducerad effekt. Den samlade tillgängligheten antogs därmed komma att bli cirka 88 procent. Och i förra årets kraftbalansrapport antogs kärnkraftens tillgänglighet bli under 84 procent, vilket berodde på att det då var känt att revisionen av Oskarshamn 2 skulle utsträckas över vintern.

I den pågående översynen kommer vi nu att gå igenom kärnkraftverkens faktiska tillgänglighet under de senaste tre och senaste fem årens vintrar.

Även för vattenkraften gör vi antaganden. Tidigare räknades all installerad effekt som tillgänglig. Fallhöjdsförluster, tappningsrestriktioner, reparationsavställningar, vattendomar med mera leder dock till att detta rent fysiskt inte är möjligt. I dag räknar vi därför med knappt 85 procent tillgänglighet för vattenkraften.

Mikael Odenberg
Generaldirektör Svenska kraftnät

1 Kommentar
Av Mikael Odenberg
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Tord Gunnarsson skriver:

    Utan belägg för det, på ren magkänsla alltså, ställer jag mig tvivlande till att så högt som 85% av installerad effekt är en realistisk tillgänglighet att räkna med. (100% som räknades med tidigare är ju fysikaliskt omöjligt att uppnå)

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet