4 röster om energikommissionens direktiv

4 röster om energikommissionens direktiv

I dag presenterade energiministern Ibrahim Baylan (S) energikommissionen.

Mikael Odenberg (Svenska kraftnät), Yvonne Fredriksson (konsult och före detta gd för Energimarknadsinspektionen), Birgitta Resvik (Fortum) och Niclas Damsgaard (Sweco) kommenterar innehållet.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Så till slut presenterades i dag direktiven för energikommissionen. Det blir en parlamentariskt sammansatt kommissionen om 11 ledamöter från de partier som är representerade i riksdagen. Kommissionen kommer att ledas av Ibrahim Baylan. 


Så här kommenterar
Yvonne Fredriksson, Niclas Damsgaard, Birgitta Resvik och Mikael Odenberg energikommissionen.

Yvonne Fredriksson, pensionär och egen företagare, före detta generaldirektör för Energimarknadsinspektionen och departementsråd i finans- och näringsdepartementen:
– Tyvärr sätter jag inte någon större tilltro till att Energikommissionen kan lösa det trauma som är svensk energipolitik. Den energiöverenskommelse som Alliansen tidigare skapade innehöll en viss framtidsoptimism eftersom den inte uteslötYvonne fredriksson_enkat.jpg kärnkraften från energimixen. Den nuvarande regeringen har fört oss tillbaka till 1980-talets blåögda föreställning om att kärnkraften kan ersättas med förnybara energiresurser. Den förra Energikommissionen, där bland annat jag själv var sekreterare, presenterade 1996 ett grundligt utredningsunderlag. I det konstaterade en samlad expertgrupp att det inte var möjligt att avveckla kärnkraften med tanke på samhällets krav på försörjningssäkerhet och klimatåtaganden. Därefter har analyser och underlag uppdaterats av regeringar, myndigheter, forskare, näringsliv. Detta samlade underlag ledde fram till Alliansens energiöverenskommelse.

– Professor Lars Bergman presenterade en bilaga till Långtidsutredningen 1990, ”Tillväxt och miljö”, som är lika aktuell idag och tydligt visar på det svenska energisystemets beroende av kärnkraften, särskilt så länge inriktningen är att inte heller fossila bränslen får användas. I en bilaga till Långtidsutredningen 2015 belyser Lars Bergman också vikten av väl fungerande marknader. Men vad händer med den väl fungerande nordiska elmarknaden utan svensk kärnkraft? Det är den enda fråga som verkligen skulle behöva belysas. Men den frågeställningen lyser med sin frånvaro i direktiven. Genom den nya Energikommissionen är vi åter i ett läge där politikerna får en ny möjlighet att stoppa huvudet i sanden och föra befolkningen bakom ljuset i en så viktig samhällsfunktion som energiförsörjningen. Tyvärr är svenskt näringsliv som vanligt lättlurat och låter sig lånas till att delta som statister i ett nytt skådespel. De enda ljuspunkterna är att huvudsekreteraren som ska hålla i pennan är Bo Diczfalusy som är en klok och kunnig person samt att energiministern tycks ha ett genuint engagemang i uppgiften.

Niclas Damsgaard, elmarknadsanalytiker och chef för Sweco Energy Markets:
– Kommittédirektiven fångar upp ett antal centrala frågeställningar och utmaningar för energisektorn idag och framöver. Det är generellt sett relevantaniclas_damsgaard_enkat.jpg områden som beskrivs. I direktiven står att ”Kommissionen bör lämpligen ställa samman två eller flera scenarier för tillförsel, överföring, användning och lagring av energi på längre sikt”. Det är en väldigt viktig fas, men ordvalen kan indikera att man inte ger detta tillräcklig fokus. Jag tror att det är viktigt att kommissionen har en bra process för att arbeta fram dessa scenarier. Jag tror inte att scenarierna ska tas fram som ”drömscenarier”, utan spänna upp ett utfallsrum på ett bra sätt utifrån grundläggande drivkrafter.
– Jag ser en stor risk i att scenarierna politiseras i ett tidigt skede vilket riskerar att göra dem mindre relevanta och intressanta, men jag hoppas att kommissionen hittar en bra arbetsform för att få fram dessa scenarier. Det är oerhört viktigt att kommissionen på ett bra sätt adresserar samverkan mellan policy, reglering, marknadsutveckling, marknadsdesign, teknik och så vidare för att förstå hur energisektorn kan utvecklas framöver.

Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät: Mikael Odenberg_enkat.jpg
– Regeringen är ju vår uppdragsgivare och jag har inte så mycket att tillägga. Det är bra att man nu fått beslutet på plats och från Svenska kraftnät ser vi nu fram emot att få ge kommissionen de underlag den kan komma att efterfråga och behöva. Jag hälsar också med tillfredsställelse att regeringen i direktivet så tydligt fokuserar på elförsörjningen och inte försöker omfatta allt på energiområdet.

Birgitta Resvik, Chef för samhällskontakter Fortum Sverige:
– Jag uppfattar att energiministern Ibrahim Baylan har lyssnat och analyserat situationen på energimarknaden och specifikt elmarknaden på ett klokt sätt. Att fokus ställs in på 4-5 upp till 10 mandatperioder tyder på att långsiktighet har tagits på allvar. Energiministern poängetar ocksåBirgitta Resvik_enkat.jpg att effektbalansen blir den viktiga frågan för framtiden och tydliggjorde att målet för kommissionens arbete inte kan vara 100 procent förnybart även om det är önskvärt. Kommissionen kan inte utgå från en förutbestämt mål. Arbetet måste utgå från samhällets behov det vill säga från det eller de scenarios som tas fram i arbetets första fas. Fokus kommer att läggas på elförsörjningen och på politiken för tidsperioden 2025-2050 som blir den period när de stora strukturförändringarna kommer. I huvudsak känns utgångspunkterna rimliga, skulle dock gärna sett att vikten av vattenkraften hade lyfts, samtidigt som det finns en risk med att ensidigt fokusera på elproduktionen. Ett brett systemtänkande borde även omfatta exempelvis den väl utbyggda fjärrvärmen.

– Skatter ingår som en del av styrmedlen
som ska analyseras. Jag vill då poängtera som helt riktigt energiministern nämnde att det är dålig lönsamhet för delar av nuvarande kärnkraft. Därför är det avgörande att ingen höjning av effektskatten genomförs i kommande vårbudget för att det skulle kunna dramatiskt förändra försörjningsläget, vilket skulle förändra energiministerns analys om att vi har gott om tid att fatta kloka beslut. Under sin presentation återkom ministern vid flera tillfällen till att de stora utmaningarna ligger längre fram i tiden när dagens kärnkraft börjar fasas ut vilket kan tas som ett uttryck för att regeringen i dagsläget inte ser någon snabb förtida avveckling, men detta kan självklart förändras om det inte finns en rimlig lönsamhet.

– Framtida investeringar i ny produktion måste säkras och ministern konstaterade att ”det inte låter som en smart ekonomisk modell” när priserna är negativa när produktionen är hög och omvänt när produktionen är låg, eftersom detta inte skapar bra förutsättningar för nya och nödvändiga investeringar. Det är därför viktigt att kommissionen kommer att belysa elmarknadernas funktion också i vår omvärld.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Curt Widlund skriver:

  Jag håller med ovan skribenter.
  Senaste rapporten om ljud och graviditet visar att kraftigt ljud påverkar fostret som föds med sämre hörsel.
  Läkartidningen skriver:    Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk
  http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-fran-vindkraftverk—en-halsorisk/

  Vittnesmål från Ontario Kanada:
  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88

  Global Warming är en produkt från WWF för att tjäna pengar på sin panda. WWF är en företaf som certifierar och tar mycket bra betalt för det.
  http://www.wrongkindofgreen.org/2013/07/22/watch-wwf-silence-of-the-pandas-a-journey-into-the-heart-of-the-green-empire/

  Kärnkraftens CO2 utsläpp är 3 gånger lägre än vindkraften. Se Vattenfalls livscykelanalys sid 16.
  Vattenfalls elproduktion i Norden.
  https://www.vattenfall.com/en/file/Livscykelanalys_-_Vattenfalls_elproduktion_i_Norden_11336961.pdf

  Om Global Warming är så viktigt att bekämpa varför då inte använda den strömkälla med lägsta CO2 utsläppen kärnkraft som har 5 g CO2/kW istället för vindkraft med 15gCO2/ kW

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet