Klimathotet har fått ansvariga politiker att tappa fattningen

Klimathotet har fått ansvariga politiker att tappa fattningen

Ju mer jag sätter mig in i energipolitiken, desto oroligare blir jag. Vad är det som hänt? Varför har energipolitiken blivit populistisk, kortsiktig och rent av oansvarig?

Klimathotet har fått ansvariga politiker att tappa fattningen, men inte bara det. De har överlåtit analysen till forskare, som de själva betalat och dessutom formulerat deras forskningsuppdrag. Alltså som man frågar får man svar. 

Det var ingen tillfällighet att en enig försvarsberedning bara för några år sedan slog fast att klimatet var Sveriges största hot. Nu sitter de där med skägget i brevlådan och ett upprustat Ryssland. När det gäller energipolitiken är situationen lika illa. Kärnkraften är ett hot medan förnybar energi en prioriterad fråga.

Enorma pengar satsas på forskning och utveckling och vakna forskare har bara att plocka russinen ur kakan. En jättesatsning på vindkraft ger forskningsstöd, samtidigt som pengar till forskning på ny kärnkraft teknik stryps. Politikerna säger sig ta ansvar och tänka på kommande generationer. Vad har då kommande generationer att vänta sig med ett energisystem byggt på vindkraft, gasturbiner och vattenkraft? Vindkraften är bara lönsam med skyhöga elpriser. Det är vi konsumenter och näringslivet som får betala.

Politikerna tillsammans med energilobbyn, Vattenfall, E.ON och Forsmark som tillsammans äger alla kärnkraftverk måste skapa större vinster. En analytikersajt bedömer att E.ON har en närmare 50 procent konkursrisk inom två år. Vindkraften står för förlusten. Företag på vilken existerande marknad som helst med stora investeringar går i konkurs om nya aktörer subventioneras in.

Även Vattenfall kan snart gå med miljardförluster varje år som vi skattebetalare ska betala. När regeringen fattade beslut om att höja den redan tärande effektskatten gav det ägarna en anledning till att stänga Ringhals 1 och 2 i förtid. Det är ju bättre att ha åtta kärnkraftverk och ett högt elpris än 10 och ett lågt pris, kan jag tänka. Men samhällsekonomiskt får det stora konsekvenser eftersom vi förlorar all installerad effekt i södra Sverige, vilket i sin tur kommer att innebära import av fossilel under kalla vintrar. För att inte tala om alla klimatmål som går förlorade.

Tyvärr kommer Sverige också att avindustrialiseras, med för höga elpriser tappar industrin sin konkurrenskraft. Redan har många industriföretag lämnat landet och fler lär det bli. När våra barn och barnbarn växer upp och ska ta itu med ett avindustrialiserat Sverige och skyhöga elpriser lär de få en tung uppförsbacke om vi har avvecklat all forskning runt kärnkraften. Investeringskostnaderna för ny kärnkraft är stora, men inte större än att de lätt kan tjänas in under ett kärnkraftsverks livstid, detta givetvis under förutsättning att kärnkraften inte straffas ut, vilket nu sker i Sverige.

Om investeringskostnaderna inte är för stora kan en mindre producent, till exempel en industrigrupp, som vill säkra långsiktig leverans av el skaffa ett eget kraftverk. Det händer i Finland, Fennovoima. Men i Sverige är ju det omöjligt för vi har ju bestämt att bygga nya reaktorer bara får göras på de platser där kärnkraften redan finns och när den inte heller får drivas lönsamt kan vi glömma saken.

Kärnavfallet är ett jätteproblem som inte får nonchaleras, men nu utvecklas fjärde generationen kärnkraft. Den bygger på en teknik som innebär att huvuddelen av dagens kärnavfall kan återvinnas. Beroende på förutsättningarna kan den fjärde generationens reaktorer göras stora som dagens kärnkraftverk, eller små som placeras ut där energin behövs. I utvecklingsländer är stamnäten ofta obefintliga och där kan små reaktorer som genererar mellan 50 och 300 MW passa bra. Dessa reaktorer går under namnet SMR (Small-Modular-Reactor) kan serieproduceras i fabrik och skeppas ut över världen, dessutom i vissa fall laddas för att vara klara att tas i bruk.

Men kärnkraften har blivit pest i Sverige, så därför har politikerna bestämt att strypa forskningen och inte delta särskilt mycket i det stora utvecklingsarbete som pågår runt om i världen. Intressanta nyskapande tekniker utvecklas som löser avfallsproblemet, men vi har stängt dörren.

FN slog fast att Sverige är fattigt om 30 år. Jag tror dem! Politikerna har satt på sig skygglappar för att slippa se vad som sker i omvärlden. Ett avgörande problem är bristen på en ansvarsfull långsiktig energipolitik. För att framtida generationer ska ha en möjlighet att fatta bra beslut både när det gäller klimat och välfärd krävs flexibilitet. Att de själva har möjlighet att bestämma över sin energiproduktion.

41 comments
Lotta Gröning
Av Lotta Gröning
PROFILE Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

41 Comments

 • Karl Erik Olofsson
  20 maj, 2015, 5:20 e m

  Det är fel att effektskattehöjningen gör fortsatt drift av Vattenfalls två gamla reaktorer R1 och R2 olönsam! Vattenfalls egen kalkyl säger något annat.
  För att fortsätta med underhåll av gamla reaktorer eller investera i nya reaktorer (i nuvarande gammal teknik!) krävs investeringar som inte kan motiveras med rimliga energipriser utan skulle t.ex. kräva statliga subventioner. Detta är väl känt i branschen.
  Det är viktigt med en helhetssyn på energiförsörjningen när den kommande energikommissionen börjar sitt arbete.
  Knäckfrågan kan bli därmed i fråga om ev ny kärnkraft och alternativa strategier:
  • ska Sverige tillämpa ett ”minsta riktpris”, efter exempel från Storbritannien, för elenergi för att uttjänta kärnreaktorer ska ersättas med nya genom subventioner. Med en uppskattning idag skulle det priset som kraftverksägaren skulle behöva ta ut ligga på ca 1 kr per KWh (utan skatt)?
  • eller ska vi lägga resurser och kostnader på alternativa lösningar där fungerande kraftverk inom sin ekonomiska livslängd (såväl kärnkraft som sol- och vindkraft m.m.) kompletterar varann,
  • samt på ny teknik och metoder för balanskraft, t.ex. energilagring. Med målet att skapa ett energisystem som ger en miljömässigt och ekonomiskt hållbar energiförsörjning?
  Kommer svensk industri och forskning att anta utmaningen att medverka i och varför inte driva en sådan utveckling?
  Idag driver Vattenfall vindkraftsparker både i Sverige och i övrigt i norra Europa samt deltar i ett större projekt för energilagring i Tyskland. I linje med Vattenfalls uttalade utvecklingsstrategi borde det vara intressant att starta ett fullskaligt projekt i Sverige för energilagring där energi från vindkraft och solel kan lagras och matas in på kraftnätet vid behov.
  Med nästa generations kärnkraftteknik kan en större effektivitet ge andra lönsamhetsbedömningar, men utvecklings- och investeringskostnaderna torde bli avsevärda samtidigt som det kan dröja 15 – 20 år innan vi kan planera för ev driftsättning.
  Man undrar har svensk kraftindustri stannat upp i utveckling och räknar med att endast tjäna in på gamla investeringar? Efter ABBs världsframgångar med högspänd likströmsöverföring som effektiviserar energisystem i flera länder har vi inte sett någon större utveckling inom energiområdet från de stora aktörerna.
  Att utveckla de alternativa energikällorna samt effektivare och säkrare kärnkraft borde vara den stora utmaningen för ABB, Vattenfall, Eon m.fl.!

  REPLY
 • Lars Lindblom
  20 maj, 2015, 2:41 e m

  Det är förvånande ,eller kanske inte alls, när du omsider engagerar dig i energipolitiken utan att nämna solelens begynnande potential.Det som kan hindra dess potentiella utveckling är som vanligt de krafter som ”måste” få avkastning på sina investeringar i gårdagens teknologi.

  REPLY
 • ThomasJ
  20 maj, 2015, 2:23 e m

  Utomordentligt bra skriv, Lotta! Tack för det!
  Situationen är rejält mycket värre än vad som framgår i ‘vanliga’ media/msm/svt/sr, inte minst beroende på den otroligt låga kunskapsnivå de s.k. ‘beslutsfattarna’ (politikerna) uppvisar. Här saknas ju generationer av verklighetsbaserad skolning & utbildning och ändra på detta är ingen quick fix precis.
  Gen IV reaktorer kommer (troligen/planerat) att lanseras i Indien i slutet 2015 början 2016. Dessa kommer, som Lotta också korrekt skriver, att produceras ‘på löpande band’ och därigenom pressas priserna ner riktigt rejält. Sveriges ackumulerade s.k. ‘utbränt kärnbränsle’ (som har kvar ca 96-98% energiinnehåll att använda i Gen IV-reaktorer), skulle räcka till för att försörja hela Europa med all behövlig el-energi under ca 500 år, detta till ett pris om ca 18 öre/KwH, inkl. ca 3 öre i vinst. ‘ALLT’ finns föreliggande för att ta tillvara på denna enorma möjlighet (jfr Norge med oljan…) förutom insikt/förstånd hos politikerna. Som nu är, ser ‘planerna’ ut att till ohemula kostnader ‘begrava’ denna värdefulla energiråvara med ytterst tveksam teknik – snacka om dårarnas paradis… Den evtl. saknade kompetensen för svensk GenIV-produktion kan utan problem köpas in – där finns ca 60 miljarder kronor i ‘avvecklingsfonden’… Go!

  Om inget förnuftigt + långfristigt beslutas i frågorna om el-energiförsörjningen – första steget vore att stoppa all subvention till s.k. ‘fönybar energi’ – så blir garanterat Sverige ett U-land, bra mycket värre än FNs prognoser. Arma Land!

  REPLY
 • björn wiklund
  20 maj, 2015, 1:51 e m

  Så bra skrivet LottaGröning dock är det inte första gången du träffar ”ömma tår”.
  En bra artikel kom i SvD härom dagen. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/karnkraften-hallbar-och-klimatsmart_4563746.svd Säger ganska väl vad det kostar för olika val av energiproduktion, nya verk. Det speciella är att vindkraft kräver ”back-up” så fort det inte blåser alltså behövs i princip lika mycket vattenkraft som vindkraft för att ”parera” dvs vindkraften kostar inte dubbelt så mycket utan TRE gånger så mycket som kärnkraft. Naturligtvis får ”någon annan” dvs vi konsumenter/skattebetalare betala för denna helt oekonomiska satsning. Dessutom så krävs en massa påverkan på miljön CO2 via gas etc. eller utbyggnad av mer vattenkraft. Fanns för några år sedan ett förslag på ett pumpkraftverk i Mariestad. Mellan Vänern-Vättern effekt 50GW (50 000MW) dvs 2,5 gånger effektbehovet i Sverige (HÄPP!) nåja jag räknade på ved detta pumpkraftverk skulle kräva i antal 400kV ledningar såväl som tunnelarea (flödet ja) Om jag räknat rätt som borde de som lanserade detta förslag bytt jobb redan ber dig kolla Lotta.

  REPLY
 • Kenneth Erikson
  20 maj, 2015, 1:46 e m

  Lotta Gröning ger i debattinlägget en bra bild av dagens läge och de hot den innebär, jag delar hennes ”syn”. Antagligen är det också klokt av henne att inte peka ut de ansvariga till den ohållbara politiken, dvs. miljörörelsen.

  REPLY